Najznačajniji projekti

2020.

Toplana Zenica
Montaža tri kotla po 50 MW.

AMZ Department Aglomeracija
Rekonstrukcija hibridnog filtera br. 5.

2019.

RiTE Ugljevik
Projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova 2017 – 2019.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 4.641.198,00 KM

RiTE Gacko
Radovi na zamjeni cijevi kondenzatora TIPA 300-KCS-4.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.160.000,00 KM

FLSmidth Danska 
Demontaža starog elektro filtera br. 6 i montaža novog hibridnog filtera sa uključenim termoizolacionim radovima u ArcelorMittal Zenica – Department Aglomeracija.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.023.792,00 KM

Sisecam soda – Lukavac
Demontažno montažni radovi na rekonstrukciji kotla broj 7 snage 90 t pare/satu.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 628.322,32 KM

2018.

Rafinerija ulja – Modriča
Zamjena vakumskih filtera I i II stepena na pogonu deparafinacije.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 2.668.987,61 KM

Arcelor Mittal – Zenica
Sanacija postrojenja na livnoj platformi, demontaža i montaža kanala, sanacija potporne čelične konstrukcije kranske staze.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 633.820,00 KM

MHE Mujakovići
Isporuka i montaža spirovarenih cijevi Ø 711 x 6 mm i Ø 711 x 7 mm na MHE Mujakovići.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 608.785,00 KM

RiTE Ugljevik
Zamjene cijevnih zavješenja i cijevi na širmovskom predgrijaču pare ŠPP.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 405.450,00 KM

2017.

Energotehnika Južna Bačka – Bijeljina

 • Montaža gasovoda visokog pritiska DN 400 i DN 401.
 • Montaža, radiografska kontrola i AKZ izolacija ukopanog cjevovoda

Ukupna vrijednost izvršenih radova 2.859.263,00 KM

RiTE Ugljevik
Izvođenje radova na rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja na TE Ugljevik 300MW.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.170.214,00 KM

RiTE Stanari
Remont kotlovskog postrojenja 300MW.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 304.032,26 KM

2016.

Izo Ekomont – Vlasenica
Mašinska montaža cjevovoda na relaciji projekta “Izgradnja sistema za snabdjevanje RJ Rudnik toplotnom energijom”.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 374.684,00 KM

Rafinerija nafte – Brod
Bravarsko-zavarivački radovi na cjevovodima (od ugljeničnih i legiranih čelika).
Ukupna vrijednost izvršenih radova 371.607,00 KM

Bimal d.d. – Brčko Distrikt
Demontažno-montažni radovi na rezervoarima masnih kiselina sa pripadajućom nosećom konstrukcijom i cjevovodima.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 316.783,00 KM

RiTE Ugljevik
Usluga mašinskog održavanja kotlovskog postrojenja.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 275.000,00 KM

2015.

Hidroelektrana na rijeci Govza – Foča
Radovi na montaži cjevovoda.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 560.000,00 KM

Sisecam soda Lukavac d.o.o.
Montaža kotla od 110 tona pare na sat.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 677.445,00 KM

2014.

Rafineriji nafte Brod – Зарубежхефтестроймонтаж
Priključenje dovodnih cjevovoda na rezervoar M-1
Ukupna vrijednost izvršenih radova 630.185,79 KM

RiTE Ugljevik
Nabavka usluga na zamjeni nosećih elemenata konvektivnog pregrijača
Ukupna vrijednost izvršenih radova 418.041,00 KM

 

2013.

TE Tuzla – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Montaža i demontaža ekonomajzera na kotlu 6 (bloka 5)
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.134.315,00 KM

Alumina Zvornik
Demontažno-montažni radovi na cijevnom sistemu kotla br. 3
Ukupna vrijednost izvršenih radova 476.784,00 KM

 

2012.

Energolinija d.o.o. Zvornik
Rekonstrukcija kotla sa ciljem promjene goriva sa gasovitog na čvrsto
Ukupna vrijednost izvršenih radova 360.000,00 KM

TE Tuzla – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Nabavka armature sa ugradnjom na bloku 6 – 215 MW
Ukupna vrijednost izvršenih radova 575.020,09 KM

RiTE Gacko
Zamjena konvektivnog pregrijača pare (KPP)
Ukupna vrijednost izvršenih radova 742.500,00 KM

 

2011.

Termoelektrana Kakanj
Rekonstrukcija bloka 6.
Zavareno preko 18.000 zavara na pritisnom dijelu kotla. Demontirano 1.726.350 kg kotlovske opreme, a namontirano 1.232.777 kg nove kotlovske opreme pritisnog i nepritisnog dijela kotla.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 4.217.159,825 KM

Rafinerija nafta Brod
Kapitalni remonti i rekonstrukcija peći.
Radovi na pripremi i podizanju druge,treće i četvrte sekcije konvekcione spirale cijevi i učvršćivanje nosećih konstrukcija skeleta peći 31-F-01 sekcije broj 31.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 645.576,46 KM

 

2010.

RiTE Ugljevik
Rekonstrukcija kotla.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 2.697.168,83 KM

Termoelektrana Tuzla
Zamjena ekonomajzera i pregrijača pare.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 813.150,00 KM

 

2009.

Rafinerija ulja Modriča
Revitalizacija rafinerije ulja „Modriča“

Hidroelektrana Trebišnjica Trebinje
Kapitalni remont.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 165.750,00 KM

Nuklearna elektrana Krško – Slovenija
Mašinski radovi na projektu seizmičke zaštite mosta.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 77.968,80 KM

 

2008.

Petrohemijski kompleks Kiriši – Ruska federacija
Gradnja peći Reforminga
Ukupna vrijednost izvršenih radova 2.202.050,89 KM

 

2007.

ArcelorMittal Zenica
Rekonstrukcija kotla.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.094.445,30 KM

Toplana Bosanski Brod
Izgradnja toplane po sistemu „ključ u ruke“.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 2.641.958,35 KM

 

2004.

Termoelektrana Gacko
Rekonstrukcija kotla.
Ukupna vrijednost izvršenih radova 1.594.360,00 KM

ArcelorMittal - Zenica

2019

 • Zamjena ekonomajzera na kotlu utilizatoru br. 1 – Department Čeličane
 • Montaža opreme na novom sistemu za otprašivanje – Derpartment Čeličane

2018

 • Zamjena ulazno/izlazne cijevi Ø3225 mm sa koljenom i trotalasnim kompenzatorom za elektrofilter br. 6  – Department Aglomeracija
 • Remont TARETA LF-a i CCM-a – Department Čeličane
 • Remont kotla utilizatora br. 2: Zamjena 4 strane pokretnog dijela kotla utilizatora (cijevi 38×5 mm); Zamjena 4 donje komore pokretnog dijela kotla utilizatora; Zamjena ekonomajzera – Department Čeličane
 • Sanacija postrojenja na livnoj platformi Visoke peći (demontaža starih i montaža novih kanala na livnoj platformi, defektacija i sanacija podporne čelične konstrukcije kranske staze granulacije troske, zamjena kranskih šina, defektacija i sanacija elemenata transportera T1, T2 i T3, defektacija, zamjena oštećenih limova kosog mosta visoke peći, demontaža starog i montaža novog pogonskog diska pogona zvona visoke peći, zamjena sajli na sistemu atmosferskih klapni, zvona prašne vreće) – Department Visoka peć
 • Izvođenje poslova na sanaciji postrojenja na kauperima (izrada i zamjena kolektora komprimovanog vazduha V = 207 l / p = 7 bar, demontaža i montaža vrućih, predkauperskih i M1 zasuna, demontaža starih, izrada  i ugradnja novih sifona za odvod kondenzata,…) – Department Visoka peć

2017

 • Zamjena dijela (1/2) konusnog plašta konvertora br. 2 – Department Čeličane
 • Zamjena desne strane pokretnog dijela kotla utilizatora br. 1 – Department Čeličane
 • Demontaža tri komada starih i postavljanje novih pumpi (proizvođača WARMAN) u Miš Ciklonu –  Žične pruge – Department Energetika
 • Rekonstrukcija cjevovoda od Snort zasuna do dimnjaka – Ugradnja prigušivača D1400 mm / L2000 mm sa ulaznom redukcijom i izlaznim konfuzorskim/difuzorskim nastavkom – Department Visoka peć
 • Rekonstrukcija pogona okretanja konvertora br. 2 i zamjena ležaja Ø 1220/850 x 365 mm – Department Čeličane

2016

 • Demontaža opreme sa elektrofiltera br. 4 – Department Aglomeracija
 • Zamjena dijela (1/2) konusnog plašta konvertora br. 1 – Department Čeličane
 • Sanacija ekonomajzera na kotlu utilizatoru  br. 1 – Department Čeličane

2015

 • Remontni radovi na kauperima – Department Visoka peć
 • Remontni radovi na sanaciji lisnatih zasuna – Department Visoka peć
 • Zamjena parnog ventila DN 350 – Department Energetika

2014

 • Izmjena kutija od Stelmor vodenog hlađenja linije 1 žične pruge – Department Valjaonice
 • Defektacija i zamjena oštećenih zupčastih spojki predpruge, međupruge i završne pruge linije 1 i 2 tokom godišnjeg remonta žične pruge – Department Valjaonice